Osakesijoittaminen – ajatuksena terveysala ja kohteena Terveystalo

Tämä artikkeli ei ole mikään ohje tai neuvo sijoittamiseen. Tässä artikkelissa käymme hieman läpi Suomen tilannetta terveydenhoidon alalla, ja sen liiketoimintaa Suomessa. Olemme valinneet tietokohteeksi Terveystalon – on jokaisen lukija oma päätös, sijoittaako hän terveysalan liiketoimintaan tai johonkin aivan muuhun, kuten vaikkapa F-35 hävittäjien osia nyt tekevään Patriaan. Ja aina kun on miettimässä uusia sijoituksia, kannattaa myös varmistaa, että se oma talous on kunnossa, sillä kaikista varminkaan sijoitus ei ole sataprosenttisesti varma. Talouden tasapaino on hyvä varmistaa aina ennen uusien sijoituskohteiden valintaa – etsinnän ja analyysin voi tehdä aina, mutta varsinainen sijoittaminen kannattaa tehdä vasta, kun oikeasti tietää oman taloutensa tilanteen.

Terveysalan tulevaisuus ja Suomi

Kaikki tietävät, että tilastollisesti Suomessa (kuten muuallakin Euroopassa) väestö vanhenee, mikä tarkoittaa sitä, että entistä enemmän seniori-ikäisiä tulee olemaan hoivan tarpeessa tulevaisuudessa. Se tulee myös tarkoittamaan sitä, että ala kasvaa koko Euroopan mittakaavassa ja periaatteessa jokainen kasvu ala on sijoittamisen kannalta mielenkiintoinen. Hoiva-alalla ja terveydenhuollossa on kuitenkin paljon politiikkaa mukana ja kaiken toiminnan ohjaajana ovat erilaiset lait ja asetukset – mutta mikään näistä ei muuta tosiasioita, jotka tulevat muokkaamaan yhteiskunnan rakenteita tulevina vuosina.

Suomi on myös mielenkiintoinen maa isompien markkinoiden toimijoille. Suomea on jo vuosikymmeniä pidetty hyvänä alueena erilaisten palveluiden ja tuotteiden koemarkkinointiin ja palveluiden kehittämiseen sillä markkinat ovat rajattu sekä maantieteellisesti että kielellisesti – tämä siis tarkoittaa, että Suomessa on edullista testata uusia tuotteita, mutta toisaalta myös Suomesta löytyy hyvää ja kilpailukykyistä ostettavaa, josta voi kehittää joko isompaa yksikköä, tai ostaa Suomesta osaksi isompaa kokonaisuutta ja kehittää sitä Suomesta opitulla. Tällä kertaa katsomme, mitä löydämme yhdestä Suomen mielenkiintoisemmasta hyvinvointialan yrityksestä Terveystalosta, mutta seuraavalla kerralla kohteena on perinteinen suomalainen teollisuus, paperitehdas.

Suomen väestöennuste

Huippuvuosi tuoreen ennusteen mukaan olisi vuosi 2030, jolloin Suomessa olisi 5 566 685 asukasta. Ennusteen mukaan vuodesta 2031 alkaen väkiluku siis alkaisi laskea, ja vuonna 2050 Suomessa olisi noin 100 000 ihmistä vähemmän kuin tämän vuoden lopussa. Muuttoliike, väestökehitys ja yhteiskunnallinen kehitys kaikki vievät samalle reitille, jossa syntyvyys laskee, eliniänodote nousee ja seniori-ikäisten määrä kasvaa. Samalla maahan syntyy palvelualoille entistä suurempi vaje työntekijöistä, jollei Suomessa tehdä rajuja poliittisia päätöksiä tulevien vuosikymmenten tarpeita ajatellen. Myös yhteiskunnalliset muutokset ovat tarpeen vielä 2020-luvun aikana ja viimeistään 2030-luvulla, jotta Suomi pystyy jatkossakin pitämään valtion talouden rattaat pyörimässä. Tässä kaikessa tarvitaan toimivaa ja entistä tuloksellimempaa ja vastuullisempaa terveydenhuoltoa.

Väestö kasvaa ennusteen kaikissa kolmessa skenaariossa vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla sekä kuntatasolla noin joka kuudennessa kunnassa vuosina 2020–2040. Uudessa väestöennusteessa kaupungistuminen jatkuu, mutta aiempaa suurempi osa kasvusta suuntautuu erityisesti suurten kaupunkien kehysalueelle ja entistä laajemmalle maantieteelliselle alueelle. Tämä tarkoittaa, että vähintäänkin kasvualueille tulee kasvamaan tarve entistä toimivammasta terveydenhuollosta.

Kasvu keskittyy ennusteen perusuran mukaan pääkaupunkiseudulle, suuriin yliopistokaupunkeihin, suurten kaupunkien kehysalueelle ja pistemäisesti muualle maahan. Koko maan väestönkasvu perustuu täysin vieraskielisen väestön kasvuun vuosien 2020–2040 aikana. Kotimaisia kieliä puhuvien määrä kasvaa vain 21 kunnassa vuoteen 2040 mennessä. Väestöennusteen perusuran mukaan alle 15-vuotiaiden lasten määrä vähenisi 124 000 henkilöllä ja 15–64-vuotiaiden työikäisten 91 000 henkilöllä, mutta samanaikaisesti yli 65-vuotiaan eläkeikäisen väestön määrä kasvaisi 250 000 henkilöllä.

Kohteena Terveystalo

Jälleen: TÄMÄ EI OLE SIJOITUSNEUVO. TUOMME VAIN ESILLE YHDEN TOIMIJAN MONESTA.

Terveystalo Oyj on suomalainen yksityisiä terveyspalveluja tarjoava konserni. Terveystalo myy terveys-, työterveys- ja sairaanhoitopalveluja yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille sekä julkiselle sektorille noin 100 paikkakunnalla noin 180 toimipaikassa eri puolilla Suomea.

Lokakuun yritysuutisia

Helsingin pörssiin listattu Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Terveystalon kannattavuus on heikentynyt kolmannella vuosineljänneksellä jyrkästi.

Yhtiö arvioi alustavan liikevaihdon arvioidaan olevan noin 276 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin kolmannella vuosineljänneksellä se oli 273 miljoonaa euroa. Oikaistun EBITAn yhtiö arvioi jäävän noin 13 miljoonaa euroon, kun viime vuonna se oli 31 miljoonaa euroa. Terveystalo muutti myös lähiajan näkymiään, mutta ei anna numeerista arvioita tulosnäkymistä. Markkinanäkymien muutoksen taustalla on asiakaskäyttäytymisen muutosten, kiihtyvän inflaation, kustannusten nousun sekä heikentyneen kuluttajaluottamuksen vuoksi.

Uusi ohjelma lokakuussa avoimeksi – tavoitteena 50 miljoonaa lisää per vuosi

Terveystalo vahvistaa kasvustrategiansa toteutusta käynnistämällä ohjelman, joka nopeuttaa strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelma sisältää strategisia ja operatiivisia hankkeita, joilla varmistetaan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parantuminen yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Uusi organisaatio muodostuisi kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista, joihin kuuluisivat ulkoistusliiketoiminta, henkilöstövuokraus, suunterveys, sekä kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut, sekä Feelgood Ruotsissa. Terveydenhuollon palveluissa Terveystalo tavoittelee korkeaa kannattavuutta ja markkinaa nopeampaa kasvua. Portfolioliiketoiminnoissa yhtiö tähtää itsenäiseen arvonluontiin. Ruotsissa Terveystalo hakee voimakasta kasvua keskipitkällä aikavälillä.

Pitkän aikavälin arvonluonnin, korkean lääketieteellisen laadun ja tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi Terveystalo suunnittelee muutoksia toimintamalliin ja organisaatiorakenteeseen. Suunnitelluilla muutoksilla selkiytetään rooleja ja vastuita, vahvistetaan erillisten liiketoimintojen itsenäistä ja tehokasta johtamista sekä vahvistetaan ehjien hoitopolkujen ja laadukkaan hoidon toteutumista.

Uusi organisaatio muodostuisi kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista, joihin kuuluisivat ulkoistusliiketoiminta, henkilöstövuokraus, suunterveys, sekä kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut, sekä Feelgood Ruotsissa. Terveydenhuollon palveluissa Terveystalo tavoittelee korkeaa kannattavuutta ja markkinaa nopeampaa kasvua. Portfolioliiketoiminnoissa yhtiö tähtää itsenäiseen arvonluontiin. Ruotsissa Terveystalo hakee voimakasta kasvua keskipitkällä aikavälillä.